Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Beauty Salon Mercedes.

Deze zijn gemaakt op basis van de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche:
(AV CZ/90 1 juli 2018) Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en
ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische
Raad. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.


ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij
de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken,
zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de
brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief
is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie
Schoonheidsverzorging te Woerden;
ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie te Huizen;
ProVoet: Brancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ te
Veenendaal;
Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt
van de diensten van een aangesloten ondernemer in
de uiterlijke verzorgingsbranche;
Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of
levering van producten, op het gebied van de
uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);
Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf
of voetverzorgingsbedrijf;
Kappersbedrijf: het bedrijf waar het hoofdhaar van mannen,
vrouwen en/of kinderen wordt geknipt of
anderszins wordt behandeld, waaronder ook
begrepen het leveren van een haarwerk;
Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht
zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van
mensen uit schoonheidsoogpunt;
Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht
zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels
van de voet, mede ter preventie van (verdere)
voetproblemen;
Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,
Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;
Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf,
kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf,
respectievelijk de ‘Code van de
schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code
van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een
brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne,
arbeidsomstandigheden en milieu.
Arbocatalogus voor het
Kappersbedrijf: De Arbocatalogus voor het Kappersbedrijf bevat
praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en
gezond werken op het gebied van onder andere
allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale
Arbeidsbelasting
Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg
Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en
gestandaardiseerd) van het beroep en de
competenties van een vakvolwassen
beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van
alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de
consument. Deze zijn te vinden bij:
ANBOS https://www.anbos.nl/consument
ANKO https://www.anko.nl/
ProVoet https://www.provoet.nl/.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het
aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde
van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een
online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de
verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant
werkt.
2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is
artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd
en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling,
de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan
de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is
om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende
wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en
richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen
en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument
geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline
te consulteren.
4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties
valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen
dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij
een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan
de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer
overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de
hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke
informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst
nodig heeft.

ARTIKEL 6 - BETALING
1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen
geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving
van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of
girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door
banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een
vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel
van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
gebracht.
3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te
komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de
kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de
consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in
rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel
stagiaire is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De
ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer
geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is
veroorzaakt.
4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de
aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of
kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te
dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de
bewijspositie van de consument.
2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de
opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk
herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep
de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de
klachtenprocedure.
3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie.
4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt
ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een
oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit
laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid
de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 9 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering
van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden
na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,
schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig
wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf
weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te
kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het
geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het
voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 10 - NAKOMINGSGARANTIE
1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen
door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en
het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door
ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan
€ 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het
meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of
ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in
recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten
behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan
aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend.
- het lid is failliet verklaard.
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum
waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere
datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN
ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg
met de Consumentenbond.

ARTIKEL 12 - AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele
aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument
worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de
consument zijn.


Meer informatie nodig of een vrijblijvende afspraak?